Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / LISTOPAD 2023 

www.praha8.cz 19

Stanovisko / Inzerce

Dne 18. 6. 2023 jsem se obrátil na

vydavatele časopisu Osmička se

žádostí o zveřejnění této zprávy

z jednání zastupitelstva 17. 5. 2023:

Rada městské části Praha 8 ani na

květnovém zasedání zastupitelstva

stále nepředložila své programové

prohlášení. Ani 8 měsíců od voleb

tak nejsou známy priority starosty

O. Grose, jeho 6 místostarostů

a 2 radních.

Tématem, které v týdnech před

květnovým jednáním zastupitelstva

hýbalo Prahou 8, je školství. Kapacita

a kvalita základních a mateřských škol

je problém, na který opoziční klub

8žije a PRAHA SOBĚ dlouhodobě

upozorňuje. Po omezení kapacity

letního provozu školek, se na pořad

jednání zastupitelstva dostaly základní

školy. Díky petici, pod kterou se podepsalo více než 1000 občanů Prahy 8,

se rozpoutala diskuze nad dostupností

míst v základních školách. Například

v Karlíně díky masivní bytové výstavbě letos hrozilo losování spádových

dětí do ZŠ Lyčkovo náměstí. K losování

dětí zde nakonec nedošlo, ale v Bohnicích už děti takové štěstí neměly: po

losování se některé nedostaly do své

spádové školy Glowackého. Dílčím

závěrem diskuze je usnesení zastupitelstva, které stanovuje první kroky

k řešení této krize. Poděkování patří

aktivním rodičům, kteří se nenechali

odradit nezájmem radnice a vynutili si

změnu přístupu v této věci.

Školství se týkalo i vystoupení

rodičů žáků ze školy německo-českého porozumění, která sídlí v obecní

budově v Chabařovické ulici. Rodiče

dorazili na zasedání zastupitelstva,

aby se dotazovali na budoucí záměry

města s budovou, ze které dostala

škola před 2 lety od městské části

bez udání důvodu výpověď. Ani na

květnovém zasedání nebyl nikdo

z vedení Prahy 8 schopen srozumitelně vysvětlit, jaký osud školu čeká.

Smutný a stále pokračující příběh je

rekonstrukce parku a dětského hřiště

Dlážděnka. V rámci občanských

interpelací se obyvatelé přilehlé

vilové čtvrti i zastupitel 8žije a PRAHA SOBĚ Michal Trník dotazovali

starosty Grose na dokončení projektu.

Místo jasné odpovědi dostali pouze

zprávu o demolici přilehlé chatky

(přitom místní žádali vedení Prahy 8

o její svěření do své péče).

I poslední příběh z občanských

interpelací je smutný a týká se opět

školství a dopravy. Rodiče studentů

gymnázia PORG v Lindnerově ulici

zde již od ledna 2022 marně žádají

předsedu komise pro dopravu o zřízení přechodů a řešení nelegálně parkujících aut v pěších trasách dětí do škol

v oblasti. Poslední vývoj naznačuje,

že zlepšení nenastane dříve než za

další rok, kdy se budou v oblasti horní

Libně zavádět tzv. „modré zóny“.

Na poslední chvíli byl na program

zařazen bod radního pro dopravu

Tomáše Slabihoudka k návrhu na

plošné zavedení rychlostního limitu

30 km/h. Přestože se jedná o velmi

odborné téma, radní Slabihoudek ani

předseda komise pro dopravu Martin

Jedlička nepředložili k diskuzi žádné

podklady. Opoziční zastupitelé za 8žije

a PRAHA SOBĚ Ondřej Buršík a Václav

Stránský se proto se svými prezentacemi snažili přispět k věcnosti diskuze

a upozornit na odborné poznatky

v oblasti zklidňování dopravy.

NA KVĚTNOVÉM ZASEDÁNÍ

DÁLE ZASTUPITELSTVO:

 schválilo přísedící Obvodního

soudu.

 souhlasilo s odpisem nedobytných

pohledávek z důvodu zániku dlužníka bez právního nástupce a pravomocně zastavených exekucí.

 souhlasilo s odejmutím svěřeného

nemovitého majetku ve vlastnictví

obce, tj. Hlavního města Prahy - veřejné osvětlení bezmotorové komunikace A2.

 souhlasilo s pověřením pirátského

zastupitele Pavla France k dotažení

implementace systému pro transparentnost veřejných financí

CityVizor.

 schválilo přidělení dotací městské

části Praha 8 v rámci dotačního

řízení na podporu aktivit v oblasti

v oblasti sportu dětí a mládeže na

rok 2023.

 schválilo návrh „Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných práv

a povinností“ mezi městskou částí

Praha 8 a Bytovým družstvem

Vosmíkových 18, a „Dohody

o ukončení nájemní smlouvy a narovnání a vypořádání vzájemných

práv a povinností“ mezi městskou

částí Praha 8 a jednotlivými fyzickými osobami. Tímto krokem se

napravuje zrušená privatizace

bytového domu v Libni.

Tomáš Němeček,

zastupitel za 8žije a PRAHA SOBĚ

Doplňující informace

podle § 15a tiskového zákona

Dne 20. 6. 2023 jsem se obrátil na vydavatele časopisu

Osmička se žádostí o zveřejnění této zprávy z jednání

zastupitelstva 19. 6. 2023:

Rodiče z Prahy 8, jejichž děti chodí na ZŠ německo-českého

porozumění v Chabařovické ulici, nezískali po červnové

schůzi zastupitelstva ani o ždibec víc jistoty. Koaliční radní

znovu odmítli zrušit výpověď, kterou radnice této škole

zaslala. Pro usnesení o stažení výpovědi, jež navrhla zastupitelka Vlaďka Vojtíšková, hlasovala jen 8žije a PRAHA

SOBĚ. Rodiče mají dál čekat do podzimu, kdy se mají

dozvědět, zda škola v budově zůstane.

Na co opozice upozornila v interpelacích? Václav Stránský promítl snímky žalostného stavu veřejné zeleně v Kaizlových sadech a na Lyčkově náměstí (aspoň zde se radnice

chytila za nos: na druhý den poslala na místo kontrolu a

nechá uschlé stromy odstranit). Vlaďka Vojtíšková zdokumentovala zanedbaný veřejný prostor na Ládví a vyzvala

radnici k nápravě. Michal Trník žádal vysvětlení zmateného postupu radnice při obnově parku Dlážděnka: nejprve

odstranila dětské hřiště, teď buduje jiné o kus dál (starosta

oznámil, že mu odpoví písemně). Tomáš Němeček se ptal

na rušení poboček České pošty na Praze 8 (zde koalice

nedosáhla nic, její usnesení z květnového jednání zastupitelstva byla jen prázdná deklarace).

Tomáš Němeček, zastupitel za 8žije a PRAHA SOBĚ

Tel.: 244 463 229

Městská část

Praha 8

Vás zvou na

VÁNOČNÍ TURNAJ SENIORŮ

v tenisové ctyrhre

kdy:

16. 12. 2023

od 10 hod.

prezence do

9,30 hod

kde:

Turnaj je určen

pro věkovou

kategorii ženy

55 let a více

a muži 60 let

a více.

Úcastma

zdar

Tenisový klub ESO Ládví

– Chabařovická 4, nafukovací hala

Počet účastníků je omezen, účast si rezervujte předem na e-mailu:

katerina.ondrusova@praha8.cz nebo tel.: 222 805 194, nejpozději

do 8. 12. 2023.

Akce je financována z dotace Obec přátelská rodině, kterou MČ Praha 8 dostala od MPSV.

Z akce bude pořízen foto a video záznam, který může být zveřejněn.

Doplňující informace podle § 15a

tiskového zákona