30 Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ŘÍJEN 2023 

www.praha8.cz

Zábava / Inzerce

Mezigenerační

hádanka pro děti

Celý příběh se začal psát v jednom malém

knihkupectví v Karlíně, kde z otevřené

pohádkové knížky utekl zvědavý skřítek

Osmolík. Ten bude postupně poznávat

zajímavá místa Prahy 8, a pokud mu s tím

pomůžete, můžete vyhrát pohádkové ceny.

Znáte odpověď na Osmolíkovu otázku?

Napište nám ji na e-mailovou adresu:

vladimíra.ludkova@praha8.cz.

AUTOR: DANIELA SKALOVÁ

Na malé výherce čeká z rukou

místostarostky Vladimíry Ludkové (ODS)

kniha Putování skřítka Vltavínka

po Vltavě, kterou ilustrovala autorka

komiksu skřítka Osmolíka

Řešení z minulého čísla: Kostel svatého

Václava.

Výherci jsou L. a L., N. a K., B. L.

Blahopřejeme.

Říjnová doplňovačka

Den zdraví. Tak zněla

tajenka doplňovačky

z předchozího vydání

Osmičky. Tajenkou

z aktuálního čísla

je název

vzdělávací

aktivity

MČ Praha 8

– Akademie

(dokončení

v doplňovačce).

Pomoc

Pracovní místo

Rodový znak

Kout

Povlak na mléce

Brána

Turistický oddíl – zkratka

Hudební styl

Roztomilý

Rybářská potřeba

Tvůrce Spejbla a Hurvínka

Slupka

Na vylosované výherce opět čekají knižní ceny. Znění tajenky posílejte

do 10. října 2023 na e-mail: vladimíra.ludkova@praha8.cz.

Vylosovanými luštiteli jsou paní P. O., O. L. a M. F. Gratulujeme.

Osmička

Vydává:

MČ Praha 8, IČ: 00063797

Náklad: 60 000 ks

Distribuce: Česká distribuční, a. s.

Adresa redakce:

Zenklova 35/1 (Libeňský zámek)

180 48 Praha 8 – Libeň

E-mail: osmicka@praha8.cz

Příjem inzerce:

Lenka Jančijuková,

E-mail: inzerce@praha8.cz

Tel.: 222 805 112

INZERCI

můžete objednávat

na tel.: 222 805 112

ČASOPIS OSMIČKA

ONLINE

PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Šéfredaktor:

Tomáš Kňourek

E-mail: tomas.knourek@praha8.cz

Redakční rada:

Tomáš Mrázek (předseda),

Martin Štěrba,

Jana Solomonová,

Jiří Vítek, Jan Vocel,

Anna Patočková, Vítězslav Novák,

Tomáš Němeček, David Dvořák

Infocentrum MČ Praha 8:

Tel.: 222 805 505, 222 805 506

Tisk: Triangl, a. s.

Beranových 65, 199 02 Praha 9

Podávání novinových zásilek povolila

Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha,

č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995.

Registrace: MK ČR E 12043

Zasláním příspěvku dává zasilatel souhlas s jeho

zveřejněním v komunikačních médiích MČ Praha 8

a zaručuje, že zveřejnění není v rozporu s právy třetích

osob. K převzetí textů, fotografií a audiovizuálních

materiálů, zveřejněných v komunikačních médiích

MČ Praha 8, a jejich následnému zveřejnění v jiných

médiích je nutný souhlas vydavatele.

Za věcnou správnost textů odpovídají

autoři, u inzerátů inzerenti.

Foto na titulní straně: Ian Onică

Toto číslo bylo uzavřeno

11. září 2023 a vyšlo 26. září 2023.

Redakční uzávěrka příštího,

listopadového čísla je 9. října 2023.

Stáhněte si aplikaci pro iOS

a Android nebo čtěte digitální

verzi s pohodlným čtením.

www.mesicnikosmicka.cz