OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / září 2019 

Slovo starosty

www.praha8.cz

3

Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,

prázdniny utekly jako voda a začíná školní rok. Vracíme se z dovolených zpět do

pracovního shonu a musím se přiznat, že září nepatří již od dětství mezi mé oblíbené

měsíce. Blíží se podzim, dny se pomalu krátí, rána už bývají chladná.

Přesto je třeba vidět to hezké. Září je obdobím babího léta, úspěšných houbových

výprav, nového začátku ve školách. A u nás v Praze 8 je září především měsícem

mnoha a mnoha akcí, kde se můžete pobavit, zasportovat si a něco nového se

dozvědět.

Celé září bude probíhat oblíbené Sportuje celá Praha 8, v polovině měsíce se

v Beach clubu Ládví koná již tradiční Taťka fest, nad kterým jsem měl tu čest převzít

záštitu, 27. září si pak u KD Ládví nenechte ujít Dny českého piva pod taktovkou

pivovaru Cobolis. A to je opravdu jen malá ochutnávka toho, co nás všechny

v prvním měsíci školního roku čeká. Pozvánky na další zajímavé akce pak najdete

v této Osmičce.

Na konci svého úvodníku bych rád poprosil především řidiče, aby byli opravdu

opatrní a dávali dobrý pozor především na přechodech a v blízkosti škol. Děti bývají

ještě prázdninově roztržité a chvíli jim trvá, než si opět zvyknou na pobyt ve městě.

Snížit rychlost a předvídat se vyplatí.

S přáním krásného září

32 sport

Elitní závod na bikroskách

ondřej gros

starosta MČ Praha 8

33 kultura

Třicet let Babího léta v Bohnicích

4 zpravodajství

Vznikne nový prostor pro kulturu

6 fórum zastupitelů

Dovedete si představit digitální úřad?

Co bychom pro to měli udělat na osmičce?

8 Čtenáři nám píší…

… a my odpovídáme

9 radnice informuje

Posilovna a parkourové hřiště na Ládví

11 doprava

Tunel nakonec nebude. Studie prověří

jižní obchvat Libně

Periodický tisk územního samosprávného celku

Vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797

Náklad: 64 200 ks

Distribuce: Česká distribuční, a. s.

Adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň,

e-mail: osmicka@praha8.cz

Příjem inzerce: Pavla Tomšíková, e-mail: inzerce@praha8.cz, tel.: 222 805 112

Šéfredaktor: Ondřej Chytil, e-mail: ondrej.chytil@praha8.cz, tel.: 603 228 433

Redakční rada: Tomáš Mrázek (předseda), Martin Štěrba (místopředseda),

Jiří Vítek, Jana Solomonová, Tomáš Pavlů, Tomáš Tatranský, Michal Kalina

Infocentrum MČ Praha 8: tel.: 222 805 505, 222 805 506

Tisk: Asagraph, s. r. o., v tiskárně Severotisk, s. r. o., Ústí nad Labem

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha,

č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995.

Registrace: MK ČR E 12043

Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.

Toto číslo bylo uzavřeno 12. srpna 2019, vyšlo 29. srpna 2019.

Redakční uzávěrka příštího čísla: 9. září 2019.

Zasláním příspěvku dává zasilatel souhlas s jeho zveřejněním v komunikačních médiích MČ Praha 8

a zaručuje, že zveřejnění není v rozporu s právy třetích osob.

K převzetí textů, fotografií a audiovizuálních materiálů, zveřejněných v komunikačních médiích MČ Praha 8,

a jejich následnému zveřejnění v jiných médiích je nutný souhlas vydavatele.

13 bezpečnost

Nejčastější příčinou náhodné smrti u dětí

je utonutí

14 rozhovor

Naučme se učit se

16 fotosoutěž osmičky

Nejkrásnější záběry naší městské části

20 Zdravotní a sociální péče

Preventivní vyšetření tlustého střeva

24 Ulice naší městské části

Libeň, 3. část

28 historie

Kompromis obklopený přírodou

30 školství a mládež

Všichni půjdeme pěšky do školy

33 Kultura

Třetí zářijová sobota bude patřit

sousedům