OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / září 2019 

www.praha8.cz

19

Zdravotní a sociální péče

Protonové centrum

Udáváme

světové trendy

v léčbě rakoviny

nnProtonové centrum v Praze (PTC), prestižní evropské

zařízení na léčbu onkologických onemocnění jednou z nejmodernějších metod – ozařováním protonovým svazkem,

pomáhá pacientům od roku 2012.

Jako každá novinka, muselo

tehdy přesvědčit o svojí opodstatněnosti. Dnes má skvělé

výsledky díky inovacím, investicím do vědy a výzkumu, a především díky lékařům, fyzikům

a ostatním zaměstnancům, kteří

jsou v této oblasti špičkou. PTC

spolupracuje na tvorbě mezinárodních lékařských protokolů,

udává trendy v léčbě mnoha

nádorových onemocnění, na

světových kongresech prezentuje své nejnovější zkušenosti.

Za PTC hovoří téměř 4500 odléčených pacientů ze 45 států

světa. Léčí se tady s rakovinou

dospělí i děti. PTC poskytuje

také diagnostiku, zejména magnetickou rezonanci a pozitronovou emisní tomografii. Ke každému pacientovi je přistupováno

individuálně a vysoce profesionálně prostřednictvím nadstandardního klientského centra.

Proč je léčba protonem stále více

žádána, jaké diagnózy se touhle

metodou mohou léčit a proč je

pro pacienta účinná a šetrná,

jsme se zeptali Jiřího Kubeše,

hlavního lékaře Protonového

centra.

Jaké diagnózy u vás léčíte, které

jsou nejčastější?

Díky nejnovějším technologiím

hlavní lékař PTC Jiří Kubeš.

a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme

úspěšně léčit široké spektrum

diagnóz. V první řadě je to rakovina prostaty, prsu a lymfomy,

pak nádory hlavy a krku, mozku

a centrální nervové soustavy,

zažívacího traktu, onemocnění

jater a plic. Našimi pacienty jsou

i děti. Ale nejčastěji jsou to

karcinom prostaty a prsu.

Jak se k vám pacient s rakovinou

dostane?

Léčbu protonovou terapií by měl

pacientovi doporučit jeho onkolog, ale i pacient s diagnostikovaným onkologickým onemocněním může u nás požádat

o bezplatnou konzultaci. Naši

lékaři posoudí, jestli je jeho

diagnóza vhodná na léčbu

protonovou radioterapií. Pro

rychlé zpřístupnění léčby jsme

úzce propojeni s předními lékaři

– onkology, chirurgy v Čechách,

kteří zastupují spektrum indikací. Společně s onkologickými

centry se pak podílíme na léčbě

našich pacientů.

Nejčastější diagnózou u mužů je

rakovina prostaty. Proč by

protonová léčba pro tuto

diagnózu měla být první volbou?

Ročně onemocní v Čechách přes

7000 mužů rakovinou prostaty.

Data ukazují, že úspěšnost léčby

u časných stadií, kterých je

nejvíce, je až 99 procent. Léčba

v těchto případech nízkorizikových karcinomů trvá jenom pět

dní, je tedy rychlá, bezpečná

a efektivní. Největší výhodou je,

že pacient netrpí nežádoucími

vedlejšími účinky, jako jsou

inkontinence, impotence nebo

ztráta sexuální aktivity. Léčba je

ambulantní, pacient není práce

neschopný. Naším cílem je tedy

nejen pacienta vyléčit, ale také

zachovat kvalitu jeho života,

jako měl před onemocněním.

A jak je to s karcinomem prsu?

Protonové centrum sídlí v areálu Nemocnice Na Bulovce. Foto: PTC

Proč je protonová léčba doporučena v těchto případech?

Protonové centrum vzhledem

k odléčenému počtu pacientek,

díky inovacím, a hlavně zkušenostem v rámci komplexní

léčby (operace, chemoterapie,

ozařování) udává v této oblasti

trend. Naše léčebné postupy

přebírají přední světová centra.

Jde především o to, abychom

pacientky nejen vyléčili, ale

zároveň musíme chránit při

ozařování prsu životně důležité

orgány ženy – zejména srdce

a plíce. Protonové záření nám

toto umožňuje. Ženám tak

umíme zachovat kvalitu života

a předcházet riziku vzniku

srdečního infarktu nebo plicní

fibrózy.

Třetí skupinou nádorů, kterou

jste zmiňoval, jsou lymfomy.

V lymfomech jsme v současné

době centrum, které má za

sebou nejvíce odléčených pacientů na světě. Ostatní centra

mají zájem s námi spolupracovat mimo jiné také proto, že

jsme se významně podíleli na

tvorbě mezinárodních léčebných standardů. V květnu jsme

iniciovali vznik mezinárodního

Kompetenčního centra pro

léčbu lymfomů. Naším cílem je

intenzivní spolupráce předních

odborníků, aby se do protonové

léčby mohlo dostat co nejvíc

vhodných pacientů, jelikož tuto

skupinu nemocných tvoří zejména pacienti v mladém věku.

Hradí léčbu zdravotní pojišťovny?

Ano, léčba je ze zákona hrazená

zdravotními pojišťovnami po

splnění legislativních podmínek

a PTC spolupracuje se všemi

českými, slovenskými a vybranými evropskými pojišťovnami.

Na kolik léčba vyjde?

Příkladem můžu uvést zmiňovaný karcinom prostaty. V primárních nákladech jsme ve srovnání

s jinými metodami, které jsou

méně účinné, cenově srovnatelní. Při posuzování nákladů na

léčbu vedlejších účinků šetříme

statisíce na jednoho pacienta,

což je vzhledem k počtu pacientů celková úspora v desítkách

milionů korun. Je to oboustranně výhodné, jak pro pacienta,

tak pro zdravotní pojišťovny.

Co je vlastně protonová radioterapie?

Základem protonové radioterapie je protonový paprsek. Ten je

tvořen svazkem protonů, které

tvoří kladně nabité částice vodíku. Tyto částice jsou díky magnetickému poli urychleny na 2/3

rychlosti světla, a paprsek směřuje prostřednictvím ozařoven do

ozařovacích přístrojů gantry.

Největší výhoda protonové léčby

ve srovnání s běžnou radioterapií

je v její přesnosti, šetrnosti

a účinnosti. Protonový paprsek

vejde do těla, přesně obkreslí

nádor a zacílí svoji sílu přímo na

něj, přičemž šetří zdravé tkáně

a orgány v okolí. V PTC využíváme na zacílení nádorů metodu

tzv. tužkového skenování. Pokud

bychom ji měli k něčemu přirovnat, představte si své soustředění

a pečlivost, když dostanete za

úkol vymalovat pastelkou na

papíře například kruh. Vždy se

budete důsledně snažit nepřetáhnout přes jeho hranice. Tak

funguje naše metoda. Máte

jistotu, že protonový paprsek

,,vymaluje“ jenom nádor. I proto

jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě minimalizovány.

Martina Pavliková