Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVENEC–SRPEN 2023 

a v některých případech byly již

běžící projekty zastaveny.

Podle Fichtnera se nyní ukazuje, že všechny základní školy

v Karlíně a dolní Libni budou mít

v blízké budoucnosti problémy

s nedostatečnou kapacitou a je

třeba přijmout poměrně razantní

a odvážná opatření, aby se

odvrátil hrozící krizový stav.

Po řadě jednání s řediteli všech

dotčených škol, správci objektů

a školským odborem radnice

připravila soubor následujících

opatření:

ZŠ Bohumila Hrabala –

objekt Na Korábě (2. stupeň)

– rekonstrukce krovů a střechy, do

prostoru se přesune zázemí a odborné

učebny, čímž se vytvoří zhruba deset

kmenových tříd. Projektová dokumentace z roku 2017 je připravena a měla

stavební povolení, o prodloužení

stavebního povolení však nebylo

požádáno a v nedávné době propadlo.

Záměr tedy bude opět projednán

s dotčenými orgány a znovu požádáno o stavební povolení. Zahájení

předpokládáme v roce 2025.

ZŠ Bohumila Hrabala –

objekt Zenklova (1. stupeň)

– bude provedena půdní vestavba, do

prostoru zamíří zázemí, čímž se vytvoří

kmenové třídy. Je k dispozici ověřovací

studie z roku 2017. Projektová dokumentace bude zpracována letos,

předpoklad realizace v roce 2024.

ZŠ Palmovka

– dvě půdní vestavby, které navýší

kapacitu školy o několik tříd. Do

půdních vestaveb bude přesunuto

zázemí školy, odborné učebny a nevýukové prostory, čímž se uvolní místo

pro kmenové třídy. Projektová dokumentace bude zpracována letos,

předpoklad realizace v roce 2024.

K ZŠ Palmovka je dále třeba pro

zajištění odpovídajícího sportovního

zázemí školy zrekonstruovat Stadion

mládeže. Projekt byl zahájen v roce

2017, k záměru je již zpracována

dokumentace pro územní rozhodnutí.

Je však projednána pouze s některými

dotčenými orgány, nelze ji však

dokončit, dokud MHMP nepřevede

pozemky do správy městské části.

ZŠ Petra Strozziho

– bude vystavěn nový výukový

pavilon pro osm tříd. Projekt byl

zahájen v roce 2015, předpoklad

vydání stavebního povolení je na konci

roku 2023, zahájení realizace v roce

www.praha8.cz 23

2024. Ve škole vznikne další výukový

pavilon přístavbou mezi stávající

pavilony A a B pro zhruba šest tříd.

Projektová příprava byla zahájena

v květnu 2023, realizace nejdříve

v roce 2025.

ZŠ Lyčkovo náměstí

– bude přistaveno pravé křídlo, ve

kterém vznikne školní jídelna, kuchyně

a tělocvična. Projektová příprava z roku

2015 je dokončena, stavební povolení

je v právní moci, po výběru zhotovitele

může být stavba zahájena. Dále se

počítá s novým levým křídlem, ve

kterém bude umístěno 8 až 12 tříd.

K záměru existuje pouze prověřovací

studie z roku 2017, nyní budou dopracovány další stupně projektové přípravy. Dokumentace pro územní rozhodnutí by měla být hotova letos, zahájení

bude možné nejdříve v roce 2025.

Vzhledem k tomu, že existuje časový

nesoulad mezi okamžikem dokončení

připravených opatření a aktuální

potřebou kapacit, budou v okolí ZŠ

Lyčkovo náměstí v nejbližších týdnech

ve spolupráci s odborem majetku

vytipovány vhodné prostory, které

budou v průběhu roku přestavěny na

třídy. Dočasně se tím posílí kapacita

školy pro překlenutí doby, než budou

hotova ostatní stavební opatření, která

umožní umístit výuku do školního

areálu. V současnosti jsou vytipovány

dva prostory v okolí a prověřuje se

realizovatelnost jejich přestavby na

výukové kapacity. Hledání dalších

prostor pokračuje.

Uvedenými opatřeními bude

zajištěna kapacita základního

školství v Karlíně na budoucí léta.

 ZŠ Lyčkovo náměstí rozšíří kapacitu přístavbami

Městská část tedy nutně

potřebuje pro odpovídající

zkapacitnění své sítě základních škol přes dvě a půl miliardy korun (bez započtení obdobné situace v mateřských

školách). Část má připravenu

z fondu rozvoje, kam směřují

peníze z příspěvků developerů. Na stavbu ZŠ Rohanské

nábřeží má také přislíbeno

financování z magistrátu. Stále

však bude zapotřebí zajistit

financování přesahující miliardu korun. Potenciálních zdrojů

je pět – dotace ze státu (ať už

národní programy, nebo strukturální fondy EU), dotace

z MHMP, bezúročná půjčka od

MHMP, emise dluhopisů nebo

komerční úvěr, případně

kombinovaný s některým

typem zajištění.

Investiční

náklady

v mil. Kč bez DPH

(hrubý odhad)

Škola

Opatření

ZŠ Palmovka

Půdní vestavby

30

ZŠ Palmovka

Stadion mládeže

350

ZŠ Bohumila Hrabala

objekt Na Korábě

Rekonstrukce krovu +

půdní vestavba

180

ZŠ Bohumila Hrabala

objekt Zenklova

Půdní vestavba

35

ZŠ Petra Strozziho

Nový výukový pavilon I.

80

ZŠ Petra Strozziho

Nový výukový pavilon II.

60

ZŠ Lyčkovo náměstí

Přístavba pravého křídla

250

ZŠ Lyčkovo náměstí

Přístavba levého křídla

250

ZŠ Lyčkovo náměstí

Přestavby nebytových

prostor

10

ZŠ Rohanské nábřeží

Novostavba ZŠ

Celkem

1000

2245

„Nejlépe by bylo záměry

financovat z dotačních programů státu. Jenže Operační program Praha – Pól růstu, který

městská část využívala například pro financování přestavby

objektu Pernerova 29 nebo pro

modernizace odborných učeben, skončil bez náhrady a vláda

bohužel hodila Prahu přes

palubu. Všechny vypisované

státní dotace na zkapacitnění

škol totiž vylučují z podpory

projekty realizované na území

hlavního města,“ vysvětlil

místostarosta.

Podle něj je druhou možností

získat účelovou dotaci z magistrátu, případně i výměnou za

některé objekty, které městská

část spravuje. Členové zastupitelstva hlavního města, kteří

pochází z Prahy 8, spolu s představiteli Prahy 8 vyjednávají

s vedením hlavního města,

nicméně zatím bez výsledku.

Stejně to vypadá s bezúročnou

půjčkou. Čas však běží. Pokud

se tedy nezajistí financování

z hlavního města, bude muset

městská část ve spolupráci

s hlavním městem emitovat

dluhopisy nebo si bude muset

otevřít úvěrový rámec u některé

z komerčních bank

„Počet spádových dětí se

v Karlíně zvyšuje dlouhodobě,

kromě nových domů tady rostou i původní vestavby, rekonstruují se staré byty a stěhují se

sem mladé rodiny s dětmi. Je

proto myslet na to, aby to zdejší

síť škol zvládala. Nová škola

Rohan a i ta plánovaná v okolí

Nové Palmovky tomu jistě

pomůže,“ dodal člen komise pro

školství Pavel Franc (Piráti). (TK)