4

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / únor 2017 

www.praha8.cz

Zpravodajství

Rada městské části Praha 8

Nové rozdělení působností

členů Rady MČ Praha 8

nnRada městské části Praha 8 schválila na svém zasedání dne 21. prosince 2016 nové rozdělení svěřených oblastí.

Jaké jsou tedy nyní gesce jednotlivých členů Rady?

Roman Petrus

(ČSSD)

starosta

• Bezpečnost a veřejný

pořádek

• Územní rozvoj

• Sociální věci a národnostní

menšiny

• Doprava

• Hospodářská

správa

PhDr. Ing. Matěj Fichtner,

MBA (ANO)

zástupce starosty

• Finanční řízení městské

části včetně výdajů na provoz

ÚMČ a Servisního střediska

pro správu svěřeného

majetku

• Audit

• Organizační

rozvoj ÚMČ

• Životní

prostředí

Radomír Nepil

(ANO)

zástupce starosty

• Správa a hospodaření

s obecním majetkem

svěřeným do správy MČ

• Bytový fond

• Zdravotnictví

• Vnější vztahy

• Osmička

pro rodinu

MgA. Petr Vilgus, Ph.D.

(Strana zelených)

zástupce starosty

• Strategický rozvoj MČ

• Agenda 21

• Cyklodoprava

• Památková péče

Ing. Anna Kroutil

(ANO)

členka RMČ

• Školství

• Turistický ruch

• Čerpání dotací

Mgr. et Mgr. Jana

Solomonová, BcA.

(ANO)

členka RMČ

• Kultura

• Sport

• Mládež

a volný čas

• Senioři

Ing. Karel Šašek

(ČSSD)

člen RMČ

• Informatika

RNDr. Dana Blahunková

(Strana zelených)

členka RMČ

• Grantová politika pro sport,

veřejný prostor a občanské

aktivity

Cestování do zahraničí

I dítě musí mít platný cestovní doklad

nnPřestože překročení státní hranice

v rámci Schengenského prostoru

mnohdy ani nezaznamenáme, stále

platí pro každého povinnost mít při

cestování do zahraničí platný cestovní

doklad. Tímto dokladem je především

cestovní pas.

Občanský průkaz může být jako cestovní

doklad použit v případě cest do členských

států Evropské unie, dále též do Norska,

Švýcarska, Islandu či Srbska a některých

dalších států. Cestovní pas i občanský

průkaz platí jako cestovní doklad jen pro

jeho držitele, pokud rodič cestuje společně

s dítětem, musí mít platný cestovní doklad

i dítě. Nestačí tedy, pokud je dítě zapsané

v občanském průkazu rodičů.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá

zákonný zástupce. „Těm v naší městské části

v případě žádosti o tyto doklady stačí

s dítětem navštívit oddělení evidence

obyvatel a osobních dokladů v přízemí

takzvaného Bílého domu. Jejich žádost

o vydání dokladu na místě zpracují naši

úředníci. Fotografie dítěte je pořizována

hned na místě při podání žádosti,“ uvedl

starosta Prahy 8 Roman Petrus. S sebou si

je třeba vzít při této žádosti vlastní průkaz

totožnosti a rodný list dítěte. Pokud má dítě

již vydán platný občanský průkaz či cestovní

pas, je možno tyto doklady předložit místo

rodného listu.

Platnost občanského průkazu či cestovního pasu dítěte mladšího 15 let je obecně

5 let. Nicméně je třeba dbát na to, aby

podobenka v dokladu odpovídala současnému vzhledu dítěte, proto zejména u kojenců

či batolat doporučujeme výměnu dříve, než

je uvedený termín konce platnosti dokladu.

Občanské průkazy i cestovní pasy jsou

vydávány ve standardní třicetidenní lhůtě

od podání žádosti, přičemž při podání

žádosti je vybírán správní poplatek 50 Kč

za vydání občanského průkazu a 100 Kč

za vydání cestovního pasu. V případě

požadavku na rychlejší vydání cestovního

pasu do 6 pracovních dnů činí správní

poplatek 2000 Kč.

Před cestou do zahraničí všem doporučujeme ověřit si na stránkách Ministerstva

zahraničních věcí www.mzv.cz požadavky

na platnost cestovních dokladů v cílové

destinaci, protože některé státy, například

Turecko, Egypt či Thajsko, vám umožní

vstup na své území, jen pokud váš cestovní

pas bude ještě platný více než 6 měsíců od

data překročení státní hranice. Nenechávejte

kontrolu svých cestovních dokladů a cestovních dokladů vašich dětí na poslední chvíli.

Den před odjezdem na dovolenou cestovní

(pep)

doklad nevyřídíte!