OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / únor 2017 

www.praha8.cz

13

Územní rozvoj

Smart Cities

Koncept

Inteligentního

města na

území Prahy 8

nnCo si vlastně představit pod pojmy Smart Cities nebo

Inteligentní město? Ideovým návrhem, jak by mohl

z tohoto pohledu vypadat Rohanský ostrov, se na ČVUT

Fakultě stavební pod vedením Bohumíra Garlíka zabýval

minulý rok ve své diplomové práci Petr Hlaváček.

Aby mohlo být jakékoliv území

jako celek považováno za

inteligentní, musí být v tomto

duchu navrženy všechny prvky

v daném území obsažené.

Nejedná se tedy pouze o samotné budovy – Smart Building

& Homes (v rámci udržitelné

výstavby), ale také o systémy

energetiky a integrovanou

technickou infrastrukturu –

Smart Energy (technická

infrastruktura ovlivňuje

urbanistickou koncepci města,

tedy také hl. města Prahy),

zásobování vodou – Smart Water,

prevenci kriminality při

plánování a realizaci staveb

včetně ochrany obyvatel,

kybernetické bezpečnosti,

nakládání s odpady, řízení všech

druhů dopravy – Smart Mobility,

veřejného osvětlení či internet

věcí – Smart Data Center a také

Smart Public Services včetně

Smart city administrativ.

Hlavní myšlenky celého

konceptu by se daly postihnout

heslem: „co nejšetrnější přístup

k životnímu prostředí“, které

v sobě ukrývá jak snižování

spotřeb jednotlivých energií

(elektřina, teplo) či médií (voda)

za pomoci patřičné kvality

návrhu a vysoké účinnosti

systémů jejich výroby, přípravy

i spotřeby a jejich oproštění od

neobnovitelných zdrojů energie,

tak propracované systémy řízení

a správy celých území, dohromady vedoucí ke zvyšování

efektivity jejich komplexního

využití.

Výběr lokality

Pro aplikaci konceptu byla

vybrána lokalita Rohanského

ostrova, na podkladu urbanistic-

ké studie Veroniky Soukupové,

zpracované na téže fakultě.

Součástí práce bylo vytvoření

metodiky návrhu inteligentního

území a její následná aplikace na

vybranou lokalitu. Vzhledem

k obsáhlosti celé problematiky

byl výsledný návrh pojat jako

ideový s vyčíslením energetických potřeb a spotřeb řešeného

území a následným návrhem

konkrétních způsobů jejich

pokrytí.

Funkční řešení území

V rámci urbanistické studie bylo

do řešeného území nově

navrženo 36 objektů o celkové

podlahové ploše 751 027 m2

a navrhované kapacitě cca

32 650 osob, zařazených

do jednoho z následujících

funkčních typů (počet budov,

podlahová plocha, počet osob):

administrativně-obchodní

(9 budov, 275 431 m2,

16 900 osob), smíšeně obytný

(11 budov, 329 552 m2,

11 000 osob), čistě obytný

(13 budov, 78 545 m2,

1 300 osob), kulturní (2 budovy,

60 185 m2, 3 200 osob), sportovní

(1 budova, 7 314 m2, 250 osob).

Tepelně-technické

a energetické řešení

Skladby konstrukcí tvořících

obálky budov byly v rámci

zjednodušení uvažovány v celém

území ve stejné tepelně-technické kvalitě tak, aby jejich

parametry odpovídaly nejpřísnějším doporučeným hodnotám

pro nově navrhované budovy.

Obdobně bylo postupováno při

návrhu procentuálního podílu

prosklení jednotlivých fasád,

stanoveného rozdílně pro

Nadhledové perspektivy řešené lokality – funkční využití objektů,

pohled JZ (vlevo) a SV (vpravo).

jednotlivé funkční typy objektů,

úrovně jejich podlaží a orientace

daných fasád ke světovým

stranám. Na základě uvedených

kritérií se hodnoty v rámci celého

území pohybovaly od 5 do 75 %

prosklené plochy konstrukce.

Pro posuzované objekty byly

dále navrženy předpokládané

systémy pokrývající tepelné

ztráty prostupem obalovými

konstrukcemi a tepelné ztráty

větráním a tepelnou potřebu

přípravy teplé vody.

S uvažováním všech výše

uvedených okrajových podmínek

a zjednodušujících metod byla

vypočítána celková tepelná

ztráta řešeného území na

8,022 MW a pro její pokrytí byla

navržena kombinace tepelných

čerpadel (TČ) a kotlů na zemní

plyn. TČ byla zvolena typu

země-voda s využitím hlubinných vrtů vykazujících v daných

podmínkách díky vysoké hladině

podzemní vody vysoký měrný

výkon jímání. Potřebný počet

vrtů se podařilo u všech

posuzovaných objektů umístit

do plochy půdorysu budovy

a v rámci celé oblasti pak

pokrývají TČ cca 74 % potřebného tepelného výkonu. Zbytek

tepla je za nízkých venkovních

teplot, kdy není provoz TČ

efektivní, dodáván kondenzačními kotli na zemní plyn.

Další posuzovanou vlastností

navrhovaných budov byla

spotřeba elektrické energie

a způsob jejího pokrytí. Vzhledem k ideové povaze návrhu byly

spotřeby elektrické energie a její

proměny v různých měsících pro

jednotlivé objekty odhadnuty

na základě detailního posouzení

typových objektů z každého výše

uvedeného funkčního typu

a jejich následné přepočítání

na ostatní objekty. Pro celou

lokalitu byla dle uvedených

kritérií odhadnuta průměrná

roční spotřeba elektrické energie

na 23,723 GWh. Pro pokrytí této

spotřeby byla navržena kombinace centrálně propojených

fotovoltaických (FV) systémů,

umístěných na střechy a vhodné

fasády jednotlivých budov,

a dodávky z distribuční sítě.

V roční bilanci dosahují FV systémy pokrytí cca 31 % roční

spotřeby elektrické energie

celého území.

Závěrem je tedy možné říci,

že při aplikování systémového

přístupu k problematice návrhu

nových měst či jejich částí lze

docílit vysoké efektivity

a funkčnosti jednotlivých prvků,

jak bylo v rámci diplomové práce

ověřeno při návrhu a posouzení

systémů TČ a FV, kdy bylo pro

celou řešenou lokalitu dosaženo

pokrytí potřeby tepla ze 74 %

a roční spotřeby elektrické

energie z 31 % lokální výrobou

z obnovitelných zdrojů energie.

Vize do budoucna

Problematikou SC se v současné

době aktivně zaobírá pod

významnou iniciativou primátorky hl. m. Prahy Adriany

Krnáčové akciová společnost

zřízená hl. m. Praha s názvem

Operátor ICT. Na ČVUT Fakultě

stavební zahajujeme řešení

dalších dvou diplomových prací

a jedné doktorské disertační

práce z oblasti SC (jako perspektivního vědního oboru) pod

vedením docenta Bohumíra

Garlíka. Zahajujeme též úzkou

spolupráci se zahraničními

univerzitami zejména

ve Španělsku.

BOHUMÍR GARLÍK,

předseda Komise pro územní rozvoj

a památkovou péči MČ Praha 8