OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / srpen 2019 

www.praha8.cz

19

Zdravotní a sociální péče

duševní onemocnění

Bona už 20 let

pomáhá lidem

nnKdyž se řekne Bona, o. p. s., možná se vám vybaví chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním či naše výrobky ze sklářské, textilní a truhlářské dílny, obchod Jedna bedna, kde výrobky prodáváme, a třeba také naše prádelna. Nebo jste

s námi strávili den na akci Ukliďme Česko, znáte naši Babí hru na bohnickém Babím

létě a možná nás společné seznámení ještě čeká.

K oslavám výročí nechyběl zasloužený sladký dort. Foto: Bona

Příležitost lépe poznat tuto organizaci,

klienty a lidi, kteří v ní pracují, jste měli

třeba teď v červnu. V pátek 14. 6. Bona,

o. p. s., oslavila své 20. narozeniny akcí, která

byla otevřena také veřejnosti. V Kasárnách

Karlín jste si mohli vyzkoušet práci v našich výrobních dílnách, zatančit breakdance pod vedením Prague Breakin School,

uklidnit mysl ve workshopu věnovaném

mindfulness, koupit si některý z našich

výrobků ve stánku Jedna Bedna nebo si

poslechnout dobrou hudbu kapel Bizarre

Band, Původního Bureše a Tygroo. Dále jste

se zde mohli dozvědět aktuální informace

o našich službách a aktivitách, a co je hlavní, potkat se s lidmi z Bony. Jsme moc rádi,

že se oslavy účastnila také místostarostka

MČ Prahy 8 paní Vladimíra Ludková. Akce

se konala pod záštitou radní pro oblast

sociální politiky a zdravotnictví Mileny

Johnové, radní hl. m. Prahy a za podpory

Nadace Bona a MČ Praha 8.

V tomto roce slavíme tedy 20 let od doby,

kdy Bona začala na Praze 8 poskytovat

sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. První poskytovanou službou bylo

Chráněné komunitní bydlení, postupně se

přidávaly chráněné dílny a s nimi služba

Sociální rehabilitace (pro oblast práce), od

roku 2007 pak služba Podpora samostatného bydlení.

O co se lidi v Boně snaží a co je podstatou

jejich práce? Je to především rovnocenný

přístup ke všem klientům a vztah založený

na vzájemné důvěře a respektu. Člověk není

diagnóza, ale někdo, kdo potřebuje podporu

na své cestě zotavení. Pro každého to může

znamenat něco jiného a cesta může trvat

různě dlouho. Vše vychází z individuálních

potřeb klienta. Důležitou součástí celého

procesu je také podpora a spolupráce s rodinou, přáteli a komunitou, ve které člověk

žije.

Bona je v současnosti největším poskytovatelem služby Chráněné bydlení v České

republice. Společně s Nadací Bona, která

je naším spoluzakladatelem, realizujeme

projekt Psychosociální síť pro lidi s duševním onemocněním na Praze 8. Součástí

tohoto projektu jsou čtyři komunitní chráněná bydlení, tréninkové byty a pracoviště

sociální rehabilitace (sklářská, textilní

a dřevařská dílna, prádelna, úklidové a zahradnické služby).

Při práci s lidmi s duševním onemocněním Bona vychází ze svých dvacetiletých

zkušeností, zároveň je ale organizací, která

nestojí na místě, ale snaží se do svých služeb zavádět nové postupy. V každé službě

pracuje peer konzultant, tedy člověk s vlastní zkušeností, který do rehabilitace přináší

právě svou zkušenost s nemocí a zotavením. Důležitou součástí jeho práce je práce

s nadějí a vnitřní motivací. Dalším zásadním prvkem je uplatňování multidisciplinárního přístupu v procesu zotavení klien-

ta. Což znamená, že v týmu služeb působí

pracovníci se specializací v psychoterapii,

práci se závislostmi, zdravotní péči, podpoře v zaměstnávání, dále sociální pracovník

a peer konzultant. Společně řeší, jak nejlépe

klientovi v dané situaci pomoci.

Sociální bydlení pro klienty

Změny v posledních letech reagují také na

probíhající reformu psychiatrické péče

u nás, jejímž výsledkem by mělo mimo jiné

být snížení počtu dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v psychiatrických nemocnicích a rozšíření komunitních a zejména

terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním. „Lidé nezůstávají v nemocnici,

pokud to není nezbytně nutné, ale co nejrychleji se vrací zpět do prostředí, které je

jim známé, nebo tam, kde získají komplexní

podporu v jejich zotavení,“ doplňuje ředitel

Aleš Lang a zároveň dodává: „Důležitým

tématem je pro nás tudíž také bydlení

a jeho dostupnost. Proto intenzivně spolupracujeme s magistrátem, městskými částmi a dalšími organizacemi na řešení otázky

sociálního bydlení pro tuto cílovou skupinu. S tím ovšem souvisí také zajištění kvalitní návazné podpory lidí s duševním

onemocněním v terénu. Nový terénní tým

teď máme v Praze 4 a plánujeme další

rozšíření.“

„To vše by však nebylo možné bez zodpovědné práce našich zaměstnanců včetně

pracovníků zaměstnaných jako OZP. Touto

cestou bych jim chtěl poděkovat a velké

díky zároveň patří všem, kteří za uplynulých 20 let Bonou prošli, a podíleli se tak

na tom, čím je dnes. Děkuji za dlouholetou

spolupráci a podporu rovněž Nadaci Bona,

hlavnímu městu Praha, MČ Praha 8 a dalším partnerům, kteří nás podporují a v minulých letech podporovali. Se všemi se

těším na shledanou třeba v září na bohnickém Babím létě,“ doplňuje ředitel Aleš.

MARIE HYKLOVÁ

Klíčanka

Vyměňte nájemní bydlení

za družstevní byt

• 10 minut od metra Kobylisy

• poslední volné byty

za 52 tisíc Kč/m2

• den otevřených dveří

14. srpna 2019 14–18 hodin

www.bydlenisprirodou.cz

placená inzerce