OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červenec 2019 

Batličkova

Otakar Batlička (1895–1942), český

spisovatel, cestovatel, průkopník

radioamaterismu u nás. Psal dobrodružné příběhy, hojně publikoval

v časopisech pro mládež. Během

okupace působil v odboji jako telegrafista. Když ho po objevení jeho

vysílačky gestapo obklíčilo, pokusil

se o dramatický útěk po okapové

rouře z 5. patra, ale zranil se, byl zatčen, zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Dolejškova

Prof. Dr. Václav Dolejšek

(1895–1945), český fyzik zabývající

se především spektroskopií, v letech

1918–26 působil ve Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy, na univerzitě

v Lundu, ve Švédsku a v Německu.

Spolupracoval s J. Heyrovským, roku

1929 založil oddělení rentgenové

spektroskopie, z kterého pak vznikl

Spektroskopický ústav UK. Roku

1935 se stal profesorem UK. V říjnu

1944 byl zatčen za odbojovou činnost, zemřel v terezínské Malé

pevnosti.

Chlumčanského

Braunerova

František Augustin Brauner (1810–

1880), politik, právník, též zemský

advokát a nadšený vlastenec, předseda sekce Průmyslové jednoty

a jednatel Měšťanské besedy v Praze. V roce 1848 se podílel na koncipování požadavků památné schůze

z 11. března. Byl zvolen do Svatováclavského výboru, pracoval v Národním výboru, později v říšském sněmu.

Do roku 1853 byl činný v zemské, tzv.

vyvazovací komisi, která řešila otázky

kolem zrušení roboty. Ve své době

patřil spolu s F. Palackým a F. L. Riegrem k nejvlivnějším politikům. Staročechy zastupoval v zemském sněmu a v říšské radě.

Bulovka

Bernard Ignác Bulla z Bullenau

(18. století), vlastník zdejší vinice

původem z Itálie, který v Praze brzy

zdomácněl, stal se předním měšťanem a radním Starého Města. Spolu

s radním Václavem Beckem se stal

nájemcem státního tabákového monopolu, byl iniciátorem tabákového

řádu pro pěstování a obchod s tabákem. Velmi zbohatl a dosáhl pro rodinu povýšení do šlechtického stavu.

Jeho syn Antonín rytíř Bulla z Bullenau se stal radou české komory.

Václav Leopold Chlumčanský

z Chlumčan a z Přestavlk (1749–

1830), pražský arcibiskup, pocházel

ze starobylého rytířského rodu, roku

1801 byl jmenován litoměřickým

biskupem, 1814 pak pražským arcibiskupem. Působil jako nezištný mecenáš, zřizoval nadace pro chudé

studenty, založil a dotoval také první

reálky jako nový typ škol v Čechách.

Museu království českého věnoval

při jeho založení 8000 zlatých. Josefu

Jungmannovi platil písaře pro vydání

Česko-německého slovníku.

www.praha8.cz

člen pražské městské rady

a náměstek pražského starosty. Vlastenec, své jmění odkázal Ústřední matici školské.

Zemřel v roce spojení Libně

s Prahou, což mimo jiné sehrálo roli při volbě názvu v roce

1904.

Karla Hlaváčka  Karel Hlaváček (1874–1898), český básník,

výtvarný kritik, grafik a malíř.

Patří k představitelům české

dekadentní poezie, symbolismus uplatňoval i v ilustracích

a grafických úpravách knih.

Kašparovo náměstí  Adolf

Kašpar (1877–1934), český malíř, ilustrátor a grafik. Zabýval

se krajinářskými motivy, akvarelem, ale především ilustrací knih A. Jiráska, K. V. Raise,

J. Nerudy, B. Němcové.

Klihařská  Název ulice od výrobny klihu bratří Malánů, která zde bývala v domě č. p. 214.

Ulice byla poprvé oficiálně pojmenována roku 1900 a vznikla

někdy před tímto datem.

Klínová  Současný název

platný od vzniku ulice v roce

1935 je odvozen z pomístního názvu Klíny, který reflektoval původní tvar zdejších pozemků.

Krejčího

RNDr. Jan Krejčí (1825–1887), zakladatel české geologie, profesor Univerzity Karlovy, organizátor vědeckého a kulturního života. Podílel se na

geologickém mapování Čech a při

Národním muzeu prosadil zřízení

Komitétu pro přírodnické vyzkoumání Čech, pro které jako poslanec

zemského sněmu získal dotaci. Geologický a mineralogický obor doplnil

o paleontologii, zasloužil se o rozvoj

geografie. Napsal řadu učebnic, především první české geologické kompendium. Byl jedním z iniciátorů vybudování tunelu pod Vyšehradem,

u jehož portálu míval pamětní desku,

dnes přenesenou na Vyšehrad.

Lhotákova

Kamil Lhoták (1912–1990), český

malíř, grafik a ilustrátor. Neměl speciální umělecké školy, studoval na

Karlově univerzitě. Od roku 1940 byl

členem Umělecké besedy, působil ve

Skupině 42 a od roku 1945 ve Sdružení českých umělců Hollar. Tématem jeho maleb byla zejména velkoměstská periferie a dopravní prostředky počátku 20. století (železnice,

automobilismus a letectví).

Koláčkova  Prof. František

Koláček (1851–1913), světoznámý fyzik, vypracoval elektromagnetickou teorii disperze světla, profesor Univerzity

Karlovy. Člen České akademie

věd a umění a Královské české

akademie nauk.

Konšelská  Konšelé (z latinského consules), starší jméno

pro městské radní. Libeň byla

v majetku Starého Města pražského (1662–1848) a Libeňský

zámek letním sídlem jeho primátora.

Korábské schody  Schody

mezi parkem Pod Korábem

a zahrádkářskou kolonií Košinka.

Kotlaska  Kotlaska, viniční

a později hospodářská usedlost, která patřila Antonínu

Gottlasovi (19. století), majiteli barvíren na dnešním Slovanském ostrově.

Koželužská  V místě ulice bývaly koželužské dílny. Ulice

vznikla před rokem 1900.

Kubišova  Jan Kubiš (1913–

1942), rotmistr čs. armády,

s J. Gabčíkem provedl atentát

na R. Heydricha. Padl s dalšími

25

parašutisty 18. 6. 1942 obklíčen nacisty v kryptě kostela sv.

Cyrila a Metoděje v Praze.

Kundratka  Kundratka až

do začátku 19. století vinice a pak hospodářská usedlost, mj. v majetku Voříškových

z Kunratic.

Květinářská  Po vzniku ulice

mezi lety 1931 a 1935 nazvána

podle polohy mezi květinovými zahradami.

Libeňský most  Most spojující Libeň s Holešovicemi. Na

místě dnešního mostu stálo od

roku 1903 dřevěné provizorium, přenesené sem po skončení stavby mostu Legií. To

bylo nahrazeno dnešním mostem z let 1925–1928, architekti

mostu jsou Pavel Janák a František Mencl.

Libeňský ostrov  Původně

ostrov, dnes poloostrov při libeňském břehu Vltavy, byl

v majetku libeňského panství

a pak obce.

Liberecká  Liberec, město

v severních Čechách. Ulice

vznikla v souvislosti s výstavbou sídliště Severní Město.

Název nese od roku 1968.

Lindnerova  PhDr. Gustav

Adolf Lindner (1828–1887), filozof a pedagog. První profesor pedagogiky na univerzitě

v Praze. Ve filozofii stoupenec herbartismu až pozitivismu, v pedagogice navazoval na

J. A. Komenského.

Ludmilina  Sv. Ludmila (žila

na přelomu 9. a 10. století),

z kmene Pšovanů, manželka

knížete Čechů Bořivoje, šiřitelka křesťanství, pro něž získala svého vnuka sv. Václava.

Zavražděna na příkaz své pohanské snachy Drahomíry. Ulice nese název od roku 1895.

Malý Okrouhlík  Ulice prochází v místech Malého Okrouhlíku, nižšího návrší s dnes již

zaniklou vinicí, které sousedí

s vyšším vrchem Okrouhlík.

Na Dědince  Podle vinice Dědinka a stejnojmenné hospodářské usedlosti postavené

později, ke které svým severním koncem směřovala.

Na Dílcích  Pojmenování odvozeno z tehdejšího tvaru okolních pozemků. Název od vzniku ulice v roce 1935.

Dvoustranu připravila

Pavla Tomšíková