4

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / březen 2017 

www.praha8.cz

Zpravodajství

Doprava

V části Trojské bude zakázán

průjezd tranzitní dopravy

nnV průběhu měsíce března by měl vstoupit v platnost zákaz vjezdu tranzitní dopravy do ulice Trojská od jejího křížení

s komunikací Nad Hercovkou ve směru dolů do centra Prahy. Průjezd tímto úsekem ulice Trojská bude umožněn jen vozidlům

MHD, integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy a i se v něm sníží maximální rychlost na 30 km/h.

Tato dopravní opatření byla

přijata kvůli tomu, že komunikace je nadměrně zatížená

individuální tranzitní dopravou.

„Místní občané nás upozorňovali, že v ulici Trojská po otevření

tunelového komplexu Blanka

výrazně vzrostl objem tranzitní

dopravy, a požadovali zákaz

jejího průjezdu touto komunikací. Jejich požadavku se proto

začal intenzivně věnovat

tehdejší radní pro dopravu Karel

Šašek. Byla tak díky jeho aktivitě

vypracována dopravní studie,

která potvrdila vysokou

intenzitu dopravy v této ulici.

Navíc tato komunikace je ve

velmi špatném technickém

stavu,“ uvedl starosta Prahy 8

Roman Petrus.

Tato dopravní omezení budou

platit až do začátku komplexní

rekonstrukce ulice Trojská,

kterou by Technická správa

komunikací hl. m. Prahy měla

zahájit ve druhé polovině

letošního roku. Policie ČR

a městská policie budou v prvních

týdnech platnosti nového

dopravního značení ve zvýšené

míře kontrolovat jeho dodržování. Řidiče budou upozorňovat na

zákaz vjezdu do části ulice

Trojská dopravní značky, které

by měly být umístěny v ulicích

Pod Sídlištěm, Horňátecká

a Čimická. Přesné datum platnosti

těchto dopravních omezení bude

v předstihu oznámeno na

internetových stránkách naší

(pep)

městské části. 

Ocenění za tunu BATERIÍ

Trojská ulice by se měla dopravně zklidnit. Foto: Vladimír Slabý

Soudní nařízení

Ulice V Holešovičkách

se musí zklidnit

V reprezentativních prostoŠkoly celkem: 331 kg

rách Grabovy vily se dne

(ZŠ Bohumila Hrabala: 48 kg,

17. ledna uskutečnilo slavnostZŠ Burešova: 46 kg,

ní předání Osvědčení o přínosu MŠ Korycanská: 113 kg,

pro životní prostředí, které

ZŠ a MŠ Petra Strozziho: 42 kg,

uděluje specializovaná

MŠ Štěpničná: 46 kg,

společnost Ecobat. Školky,

ZŠ Žernosecká: 36 kg)

školy a sběrný dvůr na území

Sběrný dvůr Voctářova: 633 kg

MČ Praha 8 nasbíraly dohroCelkem MČ Praha 8: 964 kg

mady 964 kg vybitých baterií!

Osvědčení převzali zástupci čtyř základních a tří mateřských

škol z Prahy 8, stejně jako MČ Praha 8, za kterou tuto cenu

převzala radní MČ Praha 8 Anna Kroutil. Za společnost Ecobat

všem poděkovali a diplomy předali paní Helclová a pan Petr

Kratochvíl. Ecobat, s. r. o., je nezisková organizace, která od roku

2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií

v České republice. Společnost provozuje více než 20 000 míst

(býv)

zpětného odběru.

Obvodní soud pro Prahu 1

rozhodl, že hl. m. Praha musí do

roka zajistit snížení hluku

a emisí v ulici V Holešovičkách

v úseku mezi ústím tunelu

Blanka (resp. křižovatkou

Pelc-Tyrolka) a křižovatkou

Vychovatelna. V této komunikaci totiž výrazně vzrostl objem

dopravy po otevření tunelového

komplexu Blanka. Podle soudu

není možné, aby se v jiných

částech Prahy zlepšila situace

právě na úkor obyvatel

Holešoviček.

Pokud by hl. m. Praha

nesplnilo usnesení soudu, tak

ten by jeho plnění mohl

vymáhat pokutami. Toto soudní

rozhodnutí však není pravomocné, ještě proto neběží roční lhůta

na jeho splnění. Navíc hl. m.

Praha se proti němu podle

prvotních vyjádření svých

představitelů odvolá.

Tento soudní verdikt byl

učiněn na základě žaloby

místních obyvatel, kteří uváděli,

že by neměli doplácet na to, že

Praha není schopna zajistit

dostatečná opatření pro

zklidnění dopravy v ulici

V Holešovičkách. Ta totiž

v současné době patří mezi

nejfrekventovanější komunikace

v Praze. Místní obyvatelé navíc

poukazují na to, že jsou překračovány hlukové limity, které byly

pro ulici V Holešovičkách

stanoveny ve stavebním povolení

pro tunelový komplex Blanka.

Zástupci hl. Prahy však

namítají, že ve stanové lhůtě

není možné provést soudem

požadované opatření, aniž by to

nemělo negativní dopady na jiné

oblasti Prahy. Uvedli rovněž, že

jsou prováděny dílčí kroky ke

zlepšení současného stavu,

kterými jsou například položení

tichého asfaltu a výměna oken

u části místních obyvatel,

a také snížilo v ulici rychlost

(pep)

na 50 km/h.