Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2023 

www.praha8.cz

7

Životní prostředí

VEŘEJNÝ PROSTOR

Péče nejen o zeleň nikdy nekončí

Letní měsíce patří

k hlavním obdobím

zušlechťování veřejného

prostoru. To se týká i osmé

městské části. Nová

výsadba, opravy

komunikací či

modernizace hřišť je

v plném proudu.

A co v posledních týdnech

radnice mimo jiné řešila?

 výsadbu 13 kusů magnolií

v Tarnovské ulici. Důvodem

bylo zkrášlení této lokality

a dostatek stínu

 opravu poklopů v Křivenické

a Katovické ulici na žádost

občanů z důvodu bezpečnosti

 odstranění suchých větví

v Havlínově, Mirovické a Přemyšlenské ulici. Důvodem

byla bezpečnost občanů

 úpravu keřových skupin

a odstranění náletových

dřevin mezi ulicemi Pohnertova a Mirovická. Z důvodu

 Mezi Pohnertovou a Mačkovou ulicí je nový chodník

přerostlých keřů, bezpečnosti

obyvatel (v přerostlých keřích

se zdržují lidé bez domova)

 na základě podnětů od občanů radnice opravila schodiště

v Katovické ulici. Schody jsou

v době rekonstrukce OC Odra

velmi využívané

 výsadbu 250 kusů keřů ve

Svídnické ulici na přání obyvatel domu

 Takto vypadaly nebezpečné suché větve v Přemyšlenské ulici

 výsadbu keřové skupiny u psí

louky v ulici U Meteoru

v Libni

 opravu a doplnění vytrhané

dlažby v parcích Karlína. Tyto

závady jsou opakujícím se

problémem, především

ohledně zajištění bezpečnosti. K poškození dlažby a k jejímu opětovnému vytrhání

dochází bohužel velmi často.

Letos se jedná již o několikátou opravu. Při poslední

opravě došlo k opětovnému poškození již do druhého

dne

 výsadbu trvalek na Lyčkově

náměstí v prázdném okruží

z důvodu odumření původní

výsadby (růží). Nově prostor

zkrášlí kvetoucí trvalky (240

kusů) korespondující s ostatní

výsadbou

 závadový stav na schodišti

v ulici Františka Kadlece. Na

opravu schodiště navázaly

práce spojené s vypletím

a šintováním.

 Schody v Katovické ulici

prošly obnovou

 Tarnovskou ulici zdobí

nové magnolie

 opravu poškozeného mobiliá-

ře na Palmovce, odstranění

graffiti a úpravu zeleně po

útoku vandalů

 závadový stav přírodního

schodiště v Thomayerových

sadech

 šetrnou seč trávy v okolí

jezírka v Kaizlových sadech,

oprava oplocení. V jezírku se

vyskytují chráněné druhy žab

v různém stupni vývoje. Ten

je sledován Státní agenturou

ochrany přírody a krajiny ČR.

Dle herpetologa se tam vyskytují chráněné druhy žab

v různém vývojovém stupni,

od vajíčka po pulce s nožičkami. Nadšen byl především

z důvodu výskytu unikátního

druhu ropuchy zelené, která

se v přírodě téměř nevyskytuje a přežívá převážně v parcích. Pro život potřebuje totiž

otevřenou krajinu s obnaženým půdním povrchem, v níž

se vyskytují mělká a nezarostlá vodní tělesa. Paradoxně se

jí tedy daří právě v prostředí

umělých betonových vodních

nádrží jezírek. Jde o silně

ohrožený druh, který je ve

svém přirozeném prostředí

ohrožen především nedostatkem vhodných vodních

ploch, zavážením tůní, rekultivací a také pesticidy

 rekonstrukci chodníku mezi

ulicemi Pohnertova a Mačkova. (TK)