OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / září 2017 

„potom usedl do povozu a za

zvuků rakouské hymny odejel

třídou Vinohradskou a Palackého (dnešní ulice Prvního pluku

a Křižíkova – pozn. autora) do

chrámu sv. Cyrilla a Methoděje.

Před chrámem a po obou jeho

stranách rozestavena byla

mládež škol obecných a měšťanských, která milovaného

mocnáře hlučným provolávání

Slávy vítala. Z kostela odebral

se Jeho Veličenstvo pěšky

parkem do radnice (dnešní

budova DDM Spektrum – pozn.

autora), která k návštěvě jeho co

nejnádherněji byla vyzdobena.“

Po prohlídce radnice odjel

panovník k Invalidovně, kde

si prohlédl pomník věnovaný

dvaceti vojákům utonulým při

záchranných pracích během

velké povodně v září roku 1890.

V Libeňské kronice Ladislava

Hejtmánka z roku 1896 se

o tomto píše: „Pověděv o pomníku, že jest jednoduchý, ale velice

krásný, císař odebral se za

nadšeného volání ‚Sláva‘ zpět

Karlínem do Prahy.“ Podle

kroniky 1. měšťanské školy

chlapecké opustil mocnář Karlín

slavobránou provizorně

vztyčenou na hranici s Prahou,

kde starostovi Topinkovi sdělil:

„že jest tím, co v Karlíně viděl,

stalo se (nejen) v praze 8...

1. 9. 1877  Otevřena železniční

stanice Libeň – horní nádraží.

2. 9. 1890  Končí třídenní povodeň, která silně postihla Prahu. Při demontáži pontonového

mostu u Invalidovny zahynulo

20 vojáků.

4. 9. 1942  Na Kobyliské střelnici zastřeleni biskup Gorazd –

Matěj Pavlík, farář Václav Čikl

a Jan Sonnewend, kteří pomáhali parašutistům z Operace

Anthropoid.

6. 9. 1904  Položen základní

kámen ke stavbě Nových škol

v Karlíně, dnes ZŠ Lyčkovo náměstí.

12. 9. 1901  Město Libeň připojeno ku Praze jako její VIII. část.

13. 9. 1744  Pruský král Fridrich II. z hory Žižkov za poslední tři dny vystřelil na Prahu

800 bomb a 2000 kulí z děla.

15. 9. 1847  V Praze bylo poprvé použito k veřejnému osvětle-

www.praha8.cz

velice potěšen, a že se Mu Karlín

velmi líbí, a za jásotu obecenstva

a za zvuků rakouské hymny

odejel zpět do Prahy.“

Císař František Josef I.

ukončil svou návštěvu po pěti

dnech a 1. října odcestoval

vlakem na návštěvu Liberce.

Nebyla to jeho poslední

návštěva Prahy, navštívil ji

potom ještě několikrát, naposledy roku 1907, ale to bylo za

jiným účelem a s jiným

programem.

Libor Kálmán

Článek vznikl za přispění

Archívu hlavního města Prahy.

ní ulic plynových lamp. Za plné

slávy se jich rozsvítilo více

než dvě stě.

17. 9. 1892  Obrovský požár

v libeňské kartounce Josefa

Peruce, která do základů

vyhořela.

18. 9. 1909  V Libni bylo otevřeno osmitřídní reálné gymnázium.

22. 9. 1935  Pod Libeňským

zámečkem proběhlo slavnostní

odhalení pomníku Dr. Jana

Podlipného.

29

Foto: Vladimír Slabý

Pomník před pražskou

Invalidovnou, který si císař

prohlédl během návštěvy Karlína.

23. 9. 1875  První trať koňky,

tedy koňské tramvaje spojovala Prahu s Karlínem přes Poříčskou bránu.

27. 9. 1990  Divadlo v Libni

(dosud S. K. Neumanna) dostává nový název Divadlo Pod Palmovkou.

28. 9. 1896  Slavnostní otevření prvního betonového mostu

v Čechách přes Rokytku (dnes

součást Elsnicova náměstí).

29. 9. 1898  Obec Libeň povýšena na město.

programy klubů seniorů

přízemí DPS

Křižíkova 50, Karlín

Provozní doba klubu:

úterý 15:00–18:00 hod.,

čtvrtek 13:00–16:00 hod.

`` 5. 9. od 15:00 hod.

 Babinec aneb posezení u kávy

a čaje po prázdninách.

`` 7. 9. od 14:00 hod.

 výtvarná dílnička –

vyrábíme voňavé levandulové sáčky.

`` 12.9. od 15:00 hod.

 hrajeme BINGO.

`` 14. 9. od 14:00 hod.

 Z Osla do Bergenu –

přednáška Ing. J. Burdycha z cyklu

Skandinávie slovem i obrazem.

`` 19. 9. od 15:00 hod.

 hudební odpoledne

Mgr. Vomáčky na téma

Písničky od vody a táboráku.

`` 21. 9. od 13:00 hod.

 klubový výlet do Panenských

Břežan – odjezd autobusem č. 373 ve

12:50 h. z Kobylis, sraz na zastávce.

`` 26. 9. od 15:00 hod.

 hudební odpoledne s KotyBandem – k tanci i poslechu.

`` Po celou provozní dobu

je v klubu volný přístup

na internet a vždy v úterý

od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás

přítomen lektor pan Adam Novák.

DPS Bulovka 1462/10,

Libeň

OÚSS Taussigova 1172/1,

1. patro, č. 21, Kobylisy

Pondělí a středa od 13:00 hod.

Přijďte v tyto dny, kdykoliv

se vám to časově hodí.

`` Seniorfitnes – cvičíme

s Ing. Irenkou Jurčovou.

`` st 20. 9.od 13:00 hod.

 Klub FIlmového diváka

promítáme film dle výběru.

Provozní doba klubu:

pondělí a čtvrtek

13:00–16:00 hod.

`` po 4. 9. od 13:00 hod.

 Prázdninové zážitky –

povídání o prázdninách.

`` 7. 9. od 13:00 hod.

 cvičení na židlích

(Seniorfitnes, z. s.).

`` po 4. 9. od 15:00 hod.

 cvičení na židlích

s Ing. Irenkou Jurčovou.

`` po 25. 9. od 13:00 hod.

 Oblíbené hudební

odpoledne písní

a mluveného slova.

Hraje, zpívá a vypráví Mgr. Václav

Vomáčka na téma Písničky od vody

a táboráku.

`` 11. 9. od 14:00 hod.

 hudební odpoledne

Mgr. Vomáčky na téma

Písničky od vody a táboráku.

`` st 6. 9. od 13:00 hod.

 Hrajeme BINGO. Přijďte

si zahrát oblíbenou společenskou

hru.

`` st 27. 9. od 13:00 hod.

 Hrajeme BINGO.

Přijďte si zahrát oblíbenou

společenskou hru.

`` 14. 9. od 14:00 hod.

 trénink paměti s p. Šoutovou.

`` po 11. 9. od 13:00 hod.

 Trénink paměti. Trénink

je užitečnou prevencí proti

přirozenému zhoršování paměti,

které přichází s věkem.

`` Kdo má zájem seznámit

se s počítačem, naučit se

vyhledávat potřebné nebo

zajímavé věci na internetu,

anebo komunikovat

i s ostatními pomocí

e-mailu, přijďte, poradíme

a pomůžeme vám i při „prvních

krůčcích“. K počítači, internetu

a zápůjčce knih z naší knihovny

je volný přístup po celou provozní

dobu klubu.

Informace – vedoucí klubu:

D. Luczy – mobil tel.: 732 710 656,

e-mail: klubtaussigova@seznam.cz

`` 18. 9. od 14:00 hod.

 Z Osla do Bergenu –

přednáška ing. J. Burdycha z cyklu

Skandinavie slovem i obrazem.

`` 21. 9. od 13:00 hod.

 cvičení na židlích

(Seniorfitnes, z. s.).

`` 21. 9. od 14:00 hod.

 hudební odpoledne

s Koty-Bandem.

`` 25. 9. od 14:00 hod.

 Ruleta písniček aneb

Jindřich Kraus vás baví.

`` st 13. 9. od 13:00 hod.

 Zpíváme a hrajeme

na lidovou notu.

Kdo rádi zpíváte nebo hrajete

na nějaký hudební nástroj, jste

srdečně zváni, přijďte mezi nás,

kde si společně v našem souboru

zazpíváme a zahrajeme.

`` po 18. 9. od 13:00 hod.

 Cvičení na židlích