Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVEN 2023 

www.praha8.cz 15

Školství / Inzerce

SPOLEČNÝ PROJEKT

České a německé

gymnázium spojil

protinacistický odboj

Jako by to bylo včera. To je název projektu Gymnázia

Ústavní a Gymnázia Lyonela Feiningera z Halle (Saale),

podporovaného Česko-německým fondem

budoucnosti. Tématem je československý

protinacistický odboj v období heydrichiády.

Jméno Reinharda Heydricha zde

nefiguruje náhodou – Halle je

totiž jeho rodištěm. Iniciátorem

akce je Norbert Böhnke z odboru kultury paměti Magistrátu

města Halle. „S působením

Heydricha v Čechách, s okolnostmi jeho atentátu, vyvražděním Lidic a dalšími zrůdnými

činy jsem se dopodrobna seznámil před několika lety a byl jsem

šokován, jak malé povědomí

o tom existuje v jeho rodišti,

zvláště mezi mladými lidmi.

A to je třeba změnit. Prostřednictvím poznávání míst spojených s nacistickou kariérou této

temné osobnosti, a konfrontací

historických svědectví,“ sdělil.

Čeští studenti tuto historii

dobře znají. Během poznávací

„rallye“ ukázali svým spolužákům z Halle důležitá místa, jako

Kobyliskou střelnici, památník

operace Anthropoid, Dívku

s kolem. Studenti z Halle si

občas jen těžko představovali,

co se na dotyčných místech

LIBEŇ

U soutoku vznikla

veřejná venkovní učebna

Dobrovolníci z oddílu Hoši od

bobří řeky na Libeňském ostrově postavili poblíž soutoku

Rokytky s Vltavou dřevěnou

stavbu v přírodním duchu, která

připomíná neuvěřitelný počin

pedagoga a spisovatele Eduarda

Štorcha, jenž zde v letech 1926

až 1934 uskutečnil projekt

nazvaný Dětská farma. Štorchovi se podařilo domluvit na

domovské škole v Jindřišské

ulici, že bude druhou polovinu

týdne vyučovat venku v přírodě. Sám o tom napsal ve své

knize Dětská farma: „V Praze to

není úkol snadný. Nicméně

podařil se mi nad všecko očekávání. Objevil jsem libeňský

ostrov, krásný a skoro opuštěný

a na něm vše, čeho jsme si

mohli přáti: lučiny, stromy,

písek, koupání…“

Vybudoval tak svůj sen a jistě

sen mnoha dětí i alternativních

pedagogů. Učitelkou jim byla

sama příroda, která podněcuje

přirozenou zvídavost. Plynutí

učiva se pak nabízí přirozeně

jen pobytem v přírodě samé,

jenž před žáky i učitele neustále

klade nové a nové podněty.

Štorch bohužel chod své dětské

farmy financoval prakticky sám

a projektu obětoval veškerý svůj

čas, v němž nerozlišoval mezi

rodinou a školou. V roce 1934

mu nebyla prodloužena smlouva a projekt se mu již nepodařilo

zopakovat na jiném místě.

V roce 2021 byl v rámci výstavy o Rohanském a Libeňském

ostrově, kterou pořádal Institut

pro rozvoj hl. města Prahy,

vybudován Štorchův pavilon

připomínající paměť místa. Nyní

je stavba vybudována znovu

cíleně jako veřejná učebna pro

školy s podporou radnice Prahy

8, která zaštiťuje i konání exkurzí pro školy a možnost volného

využívání prostoru pro výuku

a komunitní aktivity. (RED)

Více se o projektu dozvíte na

www.detskafarma.cz.

 Studenti obou gymnázií si prohlédli i interiér Libeňského zámku

odehrávalo, byť i oni byli na

téma připraveni.

Na Libeňském zámku celou

skupinu přijala radní pro kulturu Jana Solomonová (ANO)

a setkali se i s historikem Vlastislavem Janíkem, který jim

poskytl rozhovor o svém bádání. „Je dobře, že je ze strany

studentů zájem o takové téma,

jako je 2. světová válka, které je

s Prahou 8 velice úzce spojeno.

O to víc, jedná-li se o mezinárodní spolupráci,“ uvedla radní

Solomonová. Vyrovnávat se

s tak vážnými tématy znamenalo pro české studenty pořádnou

jazykovou výzvu. Němčině se

učí už několik let jako druhému

cizímu jazyku a tato zkušenost

je velmi posunula. V září se

chystají na reciproční návštěvu,

kde budou prezentovat mimo

jiné společný podcast v rádiu

Corax, zaměřeném na mladé

posluchače.

Lenka Uchytilová

DĢƐƚƐŬĄēĄƐƚWƌĂŚĂϴǀĄƐnjǀĞŶĂŬŽŵĞŶƚŽǀĂŶĠƉƌŽĐŚĄnjŬLJ

PO STOPÁCH LIBEŇSKÉHO MAMUTA

Čtvrtek 8. 6. 2023 od 17:00 do 19:00

^ƌĂnjƉƎĞĚǀĐŚŽĚĞŵ>ŝďĞŸƐŬĠŚŽŚƎďŝƚŽǀĂ͕

Ƶů͘EĂ<ŽƌĄďĢϯϮϮͬϭ͕ĐşůʹŶŽǀĢǀLJďƵĚŽǀĂŶĄǀĞƎĞũŶĄ

ƵēĞďŶĂĢƚƐŬĄĨĂƌŵĂŶĂ>ŝďĞŸƐŬĠŵŽƐƚƌŽǀĢJAK VYUČOVAL V PŘÍRODĚ EDUARD ŠTORCH

Středa 14. 6. od 17:00 do 19:00^ƌĂnj͗sĞƎĞũŶĄǀĞŶŬŽǀŶşƵēĞďŶĂĢƚƐŬĄĨĂƌŵĂ

www.detskafarma.cz

WƌƽǀŽĚĐĞ͗DŝĐŚĂĞůĂĞŵŬŽǀĄ

;<ĂƚĞĚƌĂĮůŽƐŽĮĞĂĚĢũŝŶ

ƉƎşƌŽĚŶşĐŚǀĢĚ͕

WƎşƌŽĚŽǀĢĚĞĐŬĄĨĂŬƵůƚĂh<Ϳ͘

WƌŽĐŚĄnjŬLJũƐŽƵŬŽŶĐŝƉŽǀĄŶLJ

ƉƌŽƌŽĚŝŶLJƐĚĢƚŵŝ͕

ŬƌŽŵĢǀljŬůĂĚƵƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ

ƉƌŽďĢŚŶŽƵƉĂƌĂůĞůŶĢŝĚĢƚƐŬĠ

ĂŬƟǀŝƚLJ͕ũĂŬŽŬƌĞƐůĞŶşŵĂŵƵƚĂ

ŶĂĐŚŽĚŶşŬēŝƉŽnjŶĄǀĂĐş

ŚƎşēŬLJĂŚůĞĚĄŶşƉŽŬůĂĚƵ͘

Městská část

Praha 8

www.praha8.cz