6

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2020 

www.praha8.cz

Územní rozvoj

PALMOVKA

Společná vize

nového náměstí

ností využití veřejného prostranství, s možností konání různých akcí (kulturní akce,

trhy, demonstrace apod.). Zároveň byl vypíchnut potenciál využití synagogy a střechy plánovaného nového objektu Palmovka

ONE ke kulturním akcím.

nnPřímo v plenéru u křižovatky na Palmovce se v polovině června odehrálo veřejné

plánování k návrhu nové podoby náměstí Bohumila Hrabala.

Zájemci z řad veřejnosti měli možnost prodiskutovat všechny myslitelné aspekty spojené se

současným stavem, a také s budoucím rozvojem náměstí. To podle účastníků může být

novým svorníkem celé nesourodé oblasti Prahy

8. „Cílem revitalizace je nabídnout důstojnější

a současnější podobu veřejného prostranství

náměstí, a dodat prostoru nový akcent reagující

na potřeby jeho obyvatel a návštěvníků,“ říká

o projektu Petr Pelc (TOP 09 + STAN), zastupitel

a koordinátor PalmovkyTEĎ.

HODNOTY

Občané na současném řešení náměstí nejvíce

oceňují dostatek zeleně. Nyní území postrádá

dostatek stínu a od návrhu se očekává náprava. Druhým nejakcentovanějším momentem

náměstí je přítomnost židovské synagogy

a její podíl na kulturních akcích v prostoru.

Oblast ulice Na Žertvách a okolí metra je

vnímána jako přirozená živá část města,

kolem které se generují různé volnočasové

funkce (kavárny, restaurace), obchody a služby.

PROBLÉMY

Nejvíce kritických podnětů k řešení prostoru

se vztahovalo k faktu, že území nepřipomíná

náměstí, neplní jeho funkci a je plné zbytkové, nepoužitelné a zbytečné zeleně. Náměstí

není ohraničené, mizí do východní části ulice

Na Žertvách. Není nijak rozdělené, logicky

členěné. Parkoviště v ulici Na Žertvách umrtvuje významný veřejný prostor, v noci není

náměstí bezpečným prostorem.

POTENCIÁLY

Hlavní potenciály si účastníci ztotožnili

s obecnými rysy náměstí, tedy s univerzál-

Zapojte se do výzkumu,

jehož výsledky pomohou udat směr

budoucího rozvoje Palmovky

Výzkumný ústav ČVUT UCEEB ve spolupráci s Institutem

plánování hl. města Prahy povede participativní výzkum,

jehož cílem je poznat různé zkušenosti a pohledy obyvatel

a návštěvníků na život v lokalitě Palmovka. Výzkum bude

Městské části Praha 8 sloužit jako podklad pro plánování

a naplňování strategie budoucího rozvoje lokality a aktivit v ní.

NÁVRHY

Náměstí by mělo být kombinací zastíněné

plochy zelení s uměleckou instalací připomínající literáta Bohumila Hrabala a důstojným doplněním prostoru pochozími plochami se zpevněným podkladem. Památka by

měla akcentovat místo k obývání a setkávání, inspirace Hrabalovými příběhy. Mezi

konkrétními návrhy se objevovaly nápady

na hospodu. Dále pak věnovat vzpomínku

městu, mizející či zmizelé Libni, či vytvořit

symbolickou cestu (palác Svět, divadlo Pod

Palmovkou, ulice Na Hrázi, přetrvavší výčepy a hospody apod.). Mohl by tak vzniknout

prvek, který bude přímo vetkán do veřejného prostoru Libně, či se sám stane veřejným.

Poptávány jsou trhy a obecně praktické

využití tohoto veřejného prostoru v každodenním životě obyvatel.

(lk)Na návrhu náměstí nyní pracuje

projektový tým, UNIT architekti, s.r.o.

Více na www.palmovkaTED.cz.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

K ROHANSKÉMU MOSTU

Přijďte se zúčastnit diskuse o aktuálním vývoji jednoho

z posledních plánovaných mostů pražského centra a budoucí

významné spojnici mezi Holešovicemi a Karlínem.

Výzkumnice a výzkumníci z Českého vysokého učení

technického a Univerzity Karlovy budou od srpna

do října 2020 provádět rozhovory s obyvateli i návštěvníky

Palmovky o jejich zkušenostech s veřejným prostorem,

bydlením a/nebo prací v lokalitě.

8. ZÁŘÍ 2020

17.00-17.45 komentovaná procházka (setkání na

Bubenském nábřeží před vchodem do Pražské tržnice)

18.00-19.30 prezentace a debata (sál KZ Domovina,

Na Maninách 32, 170 00 Praha 7)

Zájemce o zapojení do výzkumu prosíme,

aby kontaktovali výzkumný tým

na e-mailové adrese vyzkumpalmovka@uceeb.cz

nebo na telefonu +420 774 868 589

za účelem domluvení výzkumného rozhovoru.

Na setkání od 18.00 hodin je nutná registrace účastníků na:

www.praha7.cz/verejne-setkani-k-rohanskemu-mostu/,

kde naleznete také veškeré podklady k setkání a informace o

programu.

Na akci vás zve radní MČ Praha 8, Tomáš Hřebík.

palmovkated.cz